Ovzduší

  • Nový zákon o ovzduší č. 201/2012 Sb., s účinnosti ze dne 1.září 2012, ukládá provozovatelům stacionárních zdrojů znečištění nové povinnosti.
  •  Jak jsme byli zvyklí na kategorie zdrojů (malé, střední, velké, zvlášť velké) tyto byly zrušeny a jsou jen zdroje vyjmenované v příloze č. 2 zákona a zdroje nevyjmenované. Rovněž byla zrušena povinnost vypracovat „Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe“ pro zemědělské zdroje znečištění.
  • Nový zákon ukládá provozovatelům vyjmenovaných stacionárních zdrojů – u zemědělců se jedná o chovy zvířat a čerpací stanice na benzín – musí požádat o povolení provozu do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona. Příloha k žádosti je vypracovaný provozní řád stacionárního zdroje znečištění.
  • Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje znečišťování ovzduší schválený dle zákona 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za provozní řád podle tohoto zákona.
  • Pokud provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jehož povolení není v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle tohoto zákona, musí požádat o změnu, nebo nové povolení provozu do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.